NQL A1

NQL A1

NQL A1

Bovenste rij: trainster/coach Tsjikke Zijlstra, Manon Riemersma,  Martine Reitsma Johanna de Boer en Froukje Sierksma

Onderste rij:  Thessa Kingma,  Lianne Kooistra, Mariska Tuinenga , Elisa Luimstra en Liza Reitsma.

Terug naar teamoverzicht