Ledenvergadering op 28 februari 2019

MFC De Beijer, Rinsumageest
Uitnodiging ledenvergadering 2019
28 februari om 20:00 uur

Aan: De seniorleden (incl. junioren) en de ouders van de jeugdleden van korfbalclub NQL

A G E N D A

1 Opening 

2 Vaststellen agenda

3 Mededelingen

4 Notulen ledenvergadering d.d. 15 maart 2018

5 Financieel verslag 2018:

Contributievoorstel van het bestuur: De contributie wordt per 1 juli verhoogd met het inflatiepercentage over 2018. Verslag kascommissie: Einte Wassenaar en Lianne Kooistra.

6 Bestuurssamenstelling

Minne Jansma is interim voorzitter. Functie vacant. Helma Haakma is aftredend. Vacature secretaris.

7 Verslag en bezetting van de diverse commissies:

Technische commissie/Jeugdcoördinator, Jeugd-/Activiteitencommissie, Actiecommissie, Materiaal-/Accomodatiebeheer, Website.

8 Pauze: Lotenverkoop*

9 Scheidsrechterzaken/Korfbalmasterz

10 AVG

11 Korfbalkamp

12 Rondvraag

13 Sluiting

* LET OP: Er wordt deze avond een verloting gehouden. Het is de bedoeling dat iedereen daarom iets meeneemt (fles wijn, rollade, shampoo, een pakje chocolaatjes of iets van die strekking), zodat we dit na afloop van de vergadering als prijzen onder elkaar kunnen verloten.